Deffir at-afeḍ tabratt i wpapat Fṛanswa i-tzemreḍ a-t zemleḍ, kečč la ‘ra t-yeɣṛen, ma yehwa yak. A-s-t nceggɛa mi wweḍen xiṛella n-wid i-t izemlen. Tanemmirt i win ara t-imlen i wiyaḍ. Ɛad ilzem a-d nsemkti i win yeḥwaǧen aya : « Lmumnin yessnen, yessawḍen yerna mechuṛit, ɣursen lḥeq, ɛad tikwal d lqanun fellasen, ad fken i-imeksa n-tṛebbanit tamuɣli nsen af ayen yeɛnan ṣṣwab n Tejmaɛit. Yerna yelha a-t berrḥen i lmumnin nniḍen. Acu kan ulac din tukksa n-leqdeṛ n-liman, at-tili leḥya at-tili lemɛazza iwulmen i-imeksa, yerna ad yili uḥekkeṛ n-wayen ilaqen i medden d lḥerma n-yemdanen. (Qanun 212 § 3) » :

 

Wid yeffɣen i tneslemt yeɣɣwalen d ikatuliken, d iḥbiben nsen,
i Fṛanswa Ababat iṣelḥen, af ibeddi-s af lislam

 

Ay ababat iṣelḥen,

Kra seg-neɣ, acḥal d abrid, iseggwasen agi yɛeddan, nudan ad mlilen yid-ek, uran ak-en ladɣa; mɛena werǧin i ten id yuɣal lexbaṛ ma ttwaṭfent tebṛatin nsen. Mebla tufẓa n-wawal, ur tḥemleḍ ara, akka am nekwni, ǧǧan aɣ ihi a-k nini ɛeynani aql aɣ ur nefhim ara almad ik af lislam, akken i-t neɣra, di lemtel, deg ixfawen 252 d 253 n Evangelii gaudium, axaṭeṛ ur d-ifka ‘ra tafat belli lislam, i-d yusan DEFFIR Lmasiḥ yella, w-ad yili kan, d yiwen unekkaṛ n-Lmasiḥ (ẓeṛ 1 Yn 2.22). U yerna d yiwen n lxuf yɛeddan wiyaḍ imi d-isnɛat iman-is am akken d-tacwawt n-uweḥḥi (deg waydeg Yasuɛ yella kan d yiwen n nnbi).
Ma yella lislam d ddin yelhan s yiman-is, akken ara t-sselmadeḍ, iwumi nuɣal d ikatuliken ? Lehduṛ ik ɛeni ur tekksen ara leqdeṛ i wayen nefren…deg wsebbel n teṛwiḥt neɣ ? Lislam yumeṛ lmut i wekwffaṛ (leqwṛan 4.89; 8; 7-11), m’ur teẓriḍ ara ? Amek ara nezmir a-nqaṛṛen leqheṛ n lislam d leqheṛ n-wayennu n tmasiḥit ?! « Acu yellan ger Lmasiḥ d Cciṭan ? Acu n zzwaǧ yellan ger tafat d ṭṭlam ? Acu n tuddkli yellan ger lmumen d wer-numen ? (2 Kur 6.14-17) » Deg webrid n-wayen isselmed (Lq 14.26), nextaṛ it, Netta, Lmasiḥ, akteṛ n tudert neɣ. Ɛeni ur nezmir ara a-nemmeslay akken ilaq af lislam ?
Di tidett, imi lislam yebɣa a-nili d iɛdawen is, d ayen i nella, xas netgalla yas d iḥbiben is i nella, ur itbeddil di kra. Am Unekkar-Lmasiḥ n ṣṣaḥ, akken i-yella lislam, yeḥseb akw wiyaḍ d iɛdawen is : « Gar-aneɣ d-taɛdawt d lkeṛh alamma tumnem s Llah weḥd-es ! (Lqr 60.4) ». Di Lqwṛan imasiḥiyen « d lefrasa kan (9.28) », « yekkan ayen d-itwaxelqen (98.6) », ad ilin di lǧihennama yakw (4.48), daymi labud Llah a-ten ikfu (9.30). Ur ilaq ara a-ɣ skelxent tsuṛtin n Lqwṛan yetwaḥsebent melḥent, imi tasuṛett usekkin tefsed itent akw (9.5). Anida ‘kken Injil ibecceṛ lexwbaṛ yelhan n Yasuɛ yemmuten syen yekker ed i leslak n izummal, iqefflen Lmɛeda yebdan akw d ugdud aɛbṛani, Llah netta ad yefk lǧennet is ala s umennuɣ d lmutt n « ijehliyen »: « tnaɣen deg webrid n Llah, neqqen u neqqen ten (9.111) ». Ur nessexlaḍ ara inselmen d lislam, mɛana ma yella i kečč “asdiwen” d abrid n lehna, di lislam d abrid umennuɣ nniḍen. Daymi akken zik aqabel n nazism d tezdukla, akken aqabel n lislam s tmuɣli n-weqṛur a-d issas lxuf akw d tmenɣiwt. Amek ara a-nemmeslay af talwit akw d lislam, amek ara t-neḍmen, akka nwala la txedmeḍ: « a-neqlɛa seg ul neɣ lehlak i-iḍuṛen tudert neɣ (…) Wid illan d imasiḥiyen a-t kksen s Tira iqedsen, wid illan d inselmen a-t kksen s Lqwṛan. (Ruma, 20-01-2014) »? Ma yella Ababat iṣelḥen la yeqqaṛ Lqwṛran d abrid n-leslak, amek ur yettili yara wugur ? Issefk yɛeni a-nuɣal ar lislam ?
Deg imerẓi inek akw d at-lqawi, itqelliben ad rren dew uḍaṛen nsen ddunit akken a-t sexdemen, di lɛenaya-k ur tnadi yara lmɛawna n lislam axaṭer iban ɛedlen wid ixeddmen ilmend n leḥkwem n ẓẓur, d-ikkan seg wenekkaṛ n tgelda n-Lmasiḥ (Lq 4.7). Neẓra isɛa aṭas iqweṛṛa lweḥc n Uweḥḥi yetnadin ad yečč Tameṭṭut d Mmi-s… Llah yesseḥrem ladɣa tiddukliwin am tigi (Lqr 5.51)! Ɛad Lambeyya daymin lummen Iṣrayil mi ara yebɣu ad yeddukel akw d leɣwat ibeṛṛaniyin, yeǧǧa laman d letkal ilaqen a-ten isɛu di Ṛebbi kan. Xas meqqweṛ ṭṭmɛa mi ara tiniḍ lehḍur imalen ar lislam akken ad ḥadren imasiḥiyen yetwɛeqben di tumura tinselmin, mɛana Yasuɛ werǧin i-ɣ imla abrid ixulfen win n Ṣṣlib-is, akken an-af deg-s lferḥ neɣ mačči d-tarewla ara nerwel zdat-es am at-lǧihennama, mebla cekk ala iqiṛṛi n tidett ara d-yawin leslak, tilelli (Yn 8.32). Yessefk-aɣ a-ncehhed af tidett « di yal lweqt, yɛekkes neɣ yeshel (2 Tim 4.2) », iseɣ neɣ ma nezmer a-d nini akw d uqeddis Pawal : « Ur qellebɣ acemmek gar-awen aytma, siwa Yasuɛ Lmasiḥ, ɛad Yasuɛ Lmasiḥ iṣṣelben. (1 Kur 2.2) ».
Lehduṛ ik af lislam, akken nwala, ay ababat iṣelḥen, malen ar wid uselway Erḍugan, di lmital, iḍelben i yat-tmurt is ur ssemcabayen ara iman-nsen akw d imezdaɣ n tmura ideg llan d inebgawen, nwala diɣen tamurt n Ɛaṛaba n Saɛud akw d tmura iṣelṭtnen s zzit d lgaz ur qbilent ula d yiwen imennejli, lmɛana n-waya d lemqsud n tiɣin d unsislem n Yuṛupa, i-d iḍelbent ɛaynani Tuddsa n-inselmen (OCI) d tuddsiwin tinselmin nniḍen acḥal iseggwasen aya. Ay ababat iṣelḥen tessawaleḍ akken a-nesṭeṛḥeb s imennejla mebla ma nesked ma llan d inselmen, netta lqanun i-d ǧǧan iṛaṣsulen d wa : « Ma yusa-d yiwen ɣerwen yugin Injil, ur t-qebbelt ara. Kra n win s-innan azul iɛwen it di tlufa ines n ddin (2 Yn 1.10-11) »; ma yella yiwen ibecceṛ awen Injil ixulfen, ad ittunɛɛel ! (Gal 1.8-9) ».
Akka diɣ yenna-d « Lliɣ lluẓaɣ ur iyi tefkim ad ččeɣ (Mt 25.35) » ur s ifka ‘ra Yasuɛ lmɛena belli ad yili lɛabd d ajenṭiḍ ur nxeddem ara ; akka diɣ « Lliɣ d abeṛṛani ur iyi teqbilem ara », lmɛena-s mačči « dehmeɣ ed fallawen yerna teqbelm iyi », mɛana « ḥwaǧeɣ kra wass asṭerḥeb nwen ur iyi tugim ara ». Awal ξένος (Xénos) di Lmɛada Tajḍiṭ, ur isɛa ‘ra kan lmɛena d abeṛṛani u daɣenni lmɛena d inebgi (Ṛum 16.23 ; 1 Kur 16.5-6 ; Kul 4.10 ; 3 Yn 1.5). Daɣen YHWH, di Lmɛada Taqdimt yumeṛ ad sṭeṛḥben s ibaṛṛaniyen Iɛbṛaniyen axaṭeṛ ula d nitni llan d ibaṛṛaniyen di Maṣeṛ, ulamma ilaq as i wbaṛṛani ad issemkcem imanis ar Wegdud ufrin alma yeqbel ddin-nsen yerna yettfeṭṭil it… D lmuḥal ad qqim d abaṛṛani ijmɛan ddin is akw d lɛaddat is ! Daymi ur nefhim ara amek akka tefkiḍ ttesriḥ i yneselmen ad xeddmen ddin nsen di Yuṛupa. Lmɛena n Tira ur d-ttekk ara sɣuṛ wid iṭṭfen ddunit, mɛana seg wayen illan d lɛedda d wamek tella si zik. Ameksa yelhan isserwal uccen, ur t-id issekcam ara s afrag.
Lhedṛa issɛeǧaben lislam, ay ababat iṣelḥen, tessawḍaɣ ar lumm imi ur an-encced ara inselmen ad ǧǧen lislam, atan tessaweḍ acḥal n wid i-t iṭṭeycen, am Magdi Allam, la taǧǧan Tajmaɛit, seg wakken tudayt is teqbeṛ iten, yir tikli ‘nes tjerreḥ iten, war-assinjel is yessewhem iten, acekkeṛ is di lislam istewtew iten… Akka ihi tirwiḥin melba tamusni ɛerqent, ma d imasiḥiyen ur bgisen ara iman nsen ad qablen lislam, ulamma ar waya i-sen isawel uqeddis Yuḥnan-Pawal II (Ecclesia in Europa, n°57). Icebba yaɣ itmeslay i waḍu tanidda-k, Mass Nona Amel, amsefqed akatulik akeldiy, innejlan si Musul: « Lḥif neɣ n-wassa d aɛellem n lḥif nwen ay Iṛupiyen d imasiḥiyen n lɣerb, ara yɛeddin fallawen di lweqt ara d-iseqraben. Iṛuḥ iyi wemnaḍ iw. Tansa n-tmesfeqda-w d-taṛaṣult iw kecmen-tt at-lislam uqsiḥ yebɣan an-mmet neɣ an-eǧǧ ddin neɣ (…) At-sṭeṛḥibem di tmura nwen simal-simal s yinselmen. A d lxuf ula fellawen. Ilaq awen at-ḍebṛem ṛṛay uǧhid n-ibergazen (…). Tenwam imdanen akw ɛadlen, mɛana lislam ur d-inna belli imdanen akw ɛadlen. Ma ur tefhimem ara anect-a, tura kan, at-uɣalem d msakit n-wɛadaw i-d ssekcemem ɣurwen. (9 ɣuct 2014) ». Di ccɣwel-a an-idir neɣ an-mmet; aslufu i lislam d lxeddɛa. Ur nebɣa ‘ra ad-isaɣ lislam lɣerb akka la iteddu, neɣ a-t-ɛiwneḍ si timmad ik. Aniɣer an-nnejli daɣen, akken an-menɛa ?
Serḥ aneɣ a-k neḍleb, ḥaca leqdeṛ ik, at-neddheḍ akken a-d yili, d umatu, usqammu (synode) af lxuf yellan di lislam. Acu d-iqqimen, di tidett, i Tejmaɛit anida yessers iman-is lislam ? Ma mazal as amekkan tetwarki s dimmya, yernu ur t-ssenjal ara, meḥsub at-nkkeṛ iman-is… Akken ṣṣeḥ d-tidett a-d banen, Tajmaɛit ilaq as a-d sken ɛaynani amek tifukal i-d iqqaṛ lislam af liman amasiḥi d lekdeb. Lukan Tajmaɛit at-tebges at-xdem aya, mebla cekk d imelyunen n-inselmen, d wid akw yetnadin tidett af Ṛebbi, ama d argaz ama d-tameṭṭut, ara yuɣalen s abrid. Akken i-t-id tulseḍ di tmenna-k : « Win ur nettɛenni yara ar Lmasiḥ, yettɛenni i Cciṭan. (14.03.13) » Limmer ẓran medden a-d gwrin di Lǧihennama, ad fken tudert nsen i Lmasiḥ (ẓeṛ Coran 3.55).
Aql-aɣ di tayri n Lmasiḥ, uɣuṛ tettawiḍ Tajmaɛit is, nekwni i-d yusan si lislam, s lmɛawna n-waṭas n-watmaten neɣ di liman, abɛada imasiḥiyen n Ccerq, akw d iḥbiben neɣ, neṭṭalab-ak, di lɛanaya-k iqeddsen, a-ɣ tebbteḍ di tiddin nedda d Yasuɛ Lmasiḥ, illan d Ṛebbi n ṣṣeḥ d lɛabd n ṣṣeḥ, d netta kan i d Amsellek, s imeslayen yefran yufraren af lislam, nerna netter ik ad-aɣ tbarkeḍ s lbaṛaka iṛaṣulen, ma d nekwni hatta tẓallit neɣ fellak tezga akw d-tin yellan d Tamsarit deg tɛebbuṭ n-yemma-s.
Umuɣ n-ismawen n-wid izemlen akw d ummal-nsen (Aṭas ahat n-wid iǧǧan tineslemt ur nzemmel ara tabratt agi, di lxuf deg-aydeg llan…).

Latest Signatures
5,743Frau Melis D.GießenGermanyMag 15, 2024
5,742Mme Rayhana B.EtudianteMeɣ 29, 2024
5,741Mme Clotilde B.MarseilleFranceRetraitéeMeɣ 21, 2024
5,740Mr. J.J.D. V.ZelhemNetherlandsZelfstandigeMeɣ 16, 2024
5,739Mrs Tajana T.ZagrebCroatiaYen 23, 2024
5,738Mme Eric M.SAINT JEAN DE BRAYEFRANCEChef de projetYen 01, 2024
5,737Mme Jean-Marie M.ORLEANSFranceEntrepreneurYen 01, 2024
5,736Herr Nathaniel B.Duj 29, 2023
5,735M Vincent H.FranceOfficierUnb 28, 2023
5,734Mme françoise b.saint cyr sur menthonFrancecadre d'entreprise retraitée.Unb 26, 2023

 

Pour signer la pétition / To sign the petition

  

Monsieur l\'Abbé Pagès

**your signature**

5,743 signatures

Share this with your friends:

   

image_pdfpdfimage_printprint