Narito sa ibaba ang teksto sa isang bukas na sulat ni Pope Francis at maaari mong mag-lagda kung nais mo. Gusto naming ipakita ito sa lalong madali upang umabot sa isang makabuluhang bilang na mga signatories. Salamat sa inyo para sa layuning ito upang gawin itong makabulohan. Sa anumang kapaki-pakinabang na dulo, isipin natin na “Ayon sa kaalaman, kakayanan, at prestihiyo, ito ay nagdulot ng kasayahan sa mga tapat at mayroon silang karapatan at tungkulin na ibigay ang kanilang opinyon sa mga pastor na kung saan tumutukoy sa kabutihan ng Iglesia at ipapaalam sa iba pang mga tapat na mananampalataya, Natitirang ligtas sa intigridad ng pananampalataya at mga ugali at mga paggalang patungo sa mga pastor, at isinasaalang-alang sa kabutihan ng lahat at ang dignidad ng mga tao “.

 

Ex-Muslim naging mga Katoliko, at ang kanilang mga kaibigan,Ang kanyang kabanalan Pope Francis may paksa tungkol sa kanyang saloobin patungo sa Islam.

 

Banal na Ama,

Karamihan sa amin, ay paulit- ulit, na sinubukan ang ilang taon upang makipag-ugnay sa iyo, at kami ay hindi kailanman nakatanggap ng anumang pagkilala ng aming mga sulat at kahilingan para sa isang pagpupulong. Hindi ninyo gusto ang pangmundo, at gayun din kami, kaya hayaan nyo kami na sabihin sa deretsahan na hindi namin nai-iintindihan ang inyong pagtuturo tungkol sa Islam, gaya ng mababasa natin sa halimbawa ng talatang 252 at 253 sa Evangelii gaudium, sapagkat siya’y hindi nakaintindi sa katunayan na ang Islam dumating PAGKATAPOS ni Kristo, ay, at maaaring maging isang Antichrist(cf.1 Juan 2.22), at isa sa mga pinaka mapanganib na katunayang iyon ay ipakitang katuparan ng Apocalipsis(na si Hesus umano’y isang propeta). Kung ang Islam sa kanyang sarili ay mahusay na relihiyon, bilang tila sa iyong pagtuturo, bakit kami ay nagiging mga katoliko? Ang inyong dahilan ay hindi natanong sa kagalingan ng pagpili na kami ang may gawa… sa kapamagitan ng kapahamakan ng aming buhay? Ang Islam nagrecomenda ng pagpatay ng mga apostata(Koran 4.89;8.7-11), aware ka ba? Parano ito posible na ihambing ang karahasang Islamic at sa di-umano’y karahasang kristiyano? “Anong relasyon sa pagitan ni Kristo at Santanas? Anong pakikisama mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman? Aling asosasyon sa pagitan ng tapat na panampalataya at walang panampalataya? ( cor 6.14-17)” Alinsunod ng kanyang pagtuturo (Lucas 14:26), Mayroon kaming paborito, Siya, si Kristo, sa aming mga sariling buhay. Hindi ba kayo nasa mabuting posisyon para ipag-usap ninyo ang tungkol sa Islam.? Sa katunayan, hangga’t nais ng Islam na tayo’y maging kaniyang kaaway, tayo ay kaaway. At ang lahat na mga pagpoprotesta ng pagkaaibigan ay hindi magawang baguhin anumang sitwasyon. Ang mahusay na Antichrist, Ang Islam ay umiiral lamang bilang kaaway ng lahat: “Sa pagitan namin at ikaw, ang pag-aaway at galit ay magpakailanman hanggang maniniwala ka ni Allah, nag-Isa! (Koran 6.4).” Para sa Koran ang mga Kristiyano “ay mga marurumi o impure( Koran 9..28)”, “Mga masahol sa lahat ng nilikha( Koran 98.6 )” lahat ay hatulan sa impiyerno (Koran 4.48), Bilang Allah dapat ito’y puksain (Koran 9.30). Huwag magpa-abuso sa pamamagitan ng mga koranikong berso itinuring mapagparaya, dahil silang lahat ay abrogated sa pamamagitan na mga taludtod na tabak (Koran 9.5). Habang ang Ebanghelyo ay naghahatid ng mabuting balita ni Hesus namatay at nabuhay para sa kaligtasan ng lahat, katuparan ng Alliance pinasimulaan sa mga taong Hebrew, Allah ay walang ibang inaalok kung hindi digmaan at pagpatay sa mga “walang pananampalataya”; bilang kapalit ng kanyang paraiso: “Sila ay nakikipaglaban sa landas ni Allah, sila’y pumatay at namatay.(Koran9.111)”. Kami ay hindi gumawa ng equate confusion sa Islam at Muslim, Ngunit para sa iyo ang “pag-uusap” ay ang daan ng kapayapaan, para sa Islam ito ay isa pang paraan para gumawa ng digmaan. Ayon din dito, dahil sa ito’y nakaharap ng nazismo at ng komunismo, ang kabutihang hinaharap ng Islam ay pangkamatayan at lubhang mapanganib. Paano makipag-usap tungkol sa kapayapaan at e-garantiya ang Islam, kaya ang tila mong gawin: “Tanggalin na sa ating puso ang sakit na lumalason sa ating buhay(…) na ang mga yaong Kristiyano ang gawin nito ay sa Biblia at ang mga yaong Muslim ang gawin nito ay sa Koran. (Rome, Enero20, 2014)”? Na ang Pope ay tilang nagmungkahi na ang Koran bilang paraan ng kaligtasan, hindi ba ito nakakagambala? Dapat ba naming bumalik sa Islam? Kami sa inyo’y nakikiusap na huwag hanapin sa Islam ang isang kaalyado sa laban na iyong hinaharap kalaban sa mga kapangyarihang nag-hahanap na mangibabaw at mang-alipin ng mundo, sapagkat ang lahat ng mga ito ay tutuong nasa isang parehong logicong tolalitaryo, batay sa pag-tanggi sa kabughawan ni Kristo ( Lucas 4.7). Alam namin na ang hayop sa apocalypses ay nag-hahanap ng masisila na babae at kanyang anak, ay may maraming ulo… Allah ipinantangol sa ibang dako ang walang katulad na alyansa (Koran 5.51)!-Higit sa lahat ang mga propeta ay laging sinusumbatan sa Israel ng pagpayag sa habiling alyansa kasama ang may kapangyarihang banyaga, sa kapinsalaan ng ang ganap na tiwalang ito’y kailangang magkaroon ng Diyos. Tiyak, ang tukso ay malakas upang isipin na ang may hawak ng isang pananalitang islamoplhile ililigtas ang isang karagdagang paghihirap ng mga Kristiyano sa bansang nagiging Muslim, pero bukod ni Hesus hindi namin kailanman ipinapahiwatig ang ibang landas kundi ang landas sa Krus, upang kami ay makahanap ng aming kaligayahan, at hindi tumakas sa lahat ng mga sinumpa, hindi namin pinagdudahan na isa-lang ang nag-pagpapahayag ng katotohanan at nagdadala ng kaligtasan, ang kalayaan(Jn8:32). Tunkulin naming bigyang saksi ang katotohanan “sa tamang panahon at maging hindi man sa panahon (2Tim4.2)” at ang aming pagmamapuri ay ang kapanyarihang sabihin kay santo Paulo :
“Ako ay walang ibang ninais malaman sa inyo, maliban kay Hesus-Kristo, at si Hesus-Kristo na ipinako sa krus. (1 CO2.2) “.

Tumutugma sa discurso ng inyong kabanalan sa Islam, at kahit bagaman na ang Pangulong Erdogan, bukod sa iba pa, nakikiusap sa kanyang mga kababayan na hindi e-integrar sa kanilang bansang host, tulad ng Saudi Arabia at ang lahat ng morakiya ng langis na ayaw tumanggap ng anumang refugee, bukod sa iba pang mga expression na proyekto ng pananakop at Islamisasyon ng Europa, opisyal na ipinahayag sa pamamagitan ng OIC at iba pang mga Islamic organisasyon, mula pa sa mga dekada, Higit naming banal na Ama, ipinangaral mo ang pag tanggap ng mga migrante ng walang kaalaman sa katunayan na sila ay Muslim, habang sa apostolikong utos ay nagbabawal: “Kung ang sinomang tao’y pumaparito sa iyo at tumatanggi sa Ebanghelyo, sila’y huwag tanggapin sa inyong bahay. Ang sinomang umaanyaya ay nababahagi lamang sa kanilang masasamang gawa. (2 Jn 1.11)” ;”Kung sinoman ang mangaral ng ibang ebanghelyo, buti sa kanya ay sinumpa! (Ga 1.8-9 )”

Si Hesus hindi kailanman nagsasalita tulad ng “Ako ay nagutom at hindi ninyo ako binigyan ng makakain. (Mt. 25.35)” Hindi ma-aaring nangangahulugang si Hesus ay gustong maging isang parasito, Tulad ng “Ako ay isang dayuhan at hindi ninyo ako pinatuloy. ” Hindi nangangahulugang “Ako ay isang mananalakay at hindi ninyo ako pinatuloy” Pero “Kailangan ko ang inyong mabuting pakikitungo, para sa isang Panahon, at ibinigay mo sa akin”. Ang salitang (Xénos) sa bagong testamento ay hindi lamang para sa mga banyagang direksyon ngunit sa host din (Rm 16.23 ; 1 Co 16.5-6 ; Col 4.10 ; 3 Jn 1.5). At kapag YHWH sa lumang testamento nag-uutos ng ituring mabuti ang mga estranghero dahil ang mga Hebreo sa sarili nila ay mga estranghero sa Ehipto, ito ay sa kondisyon na ang mga estranghero ay makikisama ng maayos sa mga taong nahalal at tanggapin nila ang relehiyon at sumasanay sa mga uri ng pagsamba… Hindi kailanmang napag-tanto na patuluyin ang isang estranghero at panatilihin ang kanyang relehiyon at mga kaugalian! Gayundin hindi namin maunawaan na kayo ay sang-ayon para ang mga Muslim ay magsagawa ng kanilang pagsamba sa Europa. Ang ibig sabihin ng Banal na kasulatan ay hindi dapat ibigay sa mga tagapagtaguyod ng globalismo, ngunit sa katapatan ng tradisyon. Ang mabuting pastol ay nangangasu ng lobo, hindi niya pinapapasok sa kulungan ng kanyang mga tupa. Ang pagsasalitang pro-islam ng inyong kabanalan sa amin ay humahantong sa panghihinayang na ang mga Muslim ay hindi hinihikayat na umalis sa Islam, kaysa maraming mga dating Muslim, Tulad ni Magdi Allam, iniwan ang Iglesia, nawalan ng gana sa pamamagitan ng kaduwagan, nasugatan sa pamamagitan ng mga kilos na magkaiba ang kahulugan, Nalilito sa kakulangan ng evangelization, naiskandalo dahil sa katotohanang papuri ng Islam… Sa ngayon ang mga mangmang na kaluluwang ito nga ba ay naligaw, at ang mga Kristiyanong walang handa sa pagharap ng Islam, kung saan ay tinatawag ng banal na John Paul ll (Ecclesia in Europa, n°57). May impresyon kami na ang inyong kasamahan na si Mgr Nona Amel, Keldian Katoliko Arsobispo, desterado, sa Mosul, nagsasalita sa dissierto : “Ang ating kasalukuyang paghihirap ay ang pagpapakilala sa inyo na kayo, European at mga western christian, Mapupunta sa pagdurusa sa kanilang nalalapit na hinaharap. Nawala ko ang aking diyosesis. Ang upuan ng aking arkdyosis at ang aking apostolado ay inookupahan ng radikal na islamists at gusto nila kaming I-convert o kami ay ma-mamatay. (…) Tinanggap ninyo sa inyong bansa ang mga dumaraming bilang na Muslim. Ikaw din ay nasa panganib. Kailangan mong kumuha ng malakas at matapang na desisyon (…). Sa inyong isipan ang lahat ng mga tao ay patay-pantay, ngunit sa Islam hindi nagsasabi na ang lahat ng tao ay pantay-pantay. (….) Kung hindi mo ito naiintindihan ng mabilis, ikaw ay magiging biktima ng iyong kaaway na pinapatuloy mo sa inyo. (Agusto 9, 2014)”.  Ito’y isang tanong ng pagpipili sa isang buhay o kamatayan, at lahat ng kasiyahang-loob sa harap ng islam ay isang pagtataksil. Hindi namin gusto na ang western ay patuloy na i-islamize, na ang inyong pagkilos mag-ambag tulong.. Saan kami muling humanap ng kanlungan? Hayaan nyo kaming hummingi sa Inyo kabanalan na magsagawa ng isang mabilis na kapulungang pansimbahan sa mga panganib ng islam. Anong matitirang epekto sa simbahan kung saan ang Islam ay itinalaga.? Kung ito’y muling may karapatang pangkamamayan, ito ay dhimmitude, sa condisyon na hindi mang-iebanghelyo, Ito’y samakatuwid na ikaila ang kanyang sarili mismo…Para sa isang kapakanan ng katarungan at katotohanan, Ang Iglesia o simhan ay dapat magpakita ng malaking kaliwanagan kung bakit ang argumentong isinulong ng Islam para lapastanganin ang pananampalatayang Kristiyanismo ay hindi totoo. Kung ang Iglesia may lakas-loob na gawin ito, kami ay hindi mag-alinlangan na sa milyon-milyong, mga Muslim, at iba pang mga kalalakihan at kababaihan na naghahanap ng tunay na Diyos, mag-papaconvert. Bilang sa inyong natatandaan : “Ang sinomang hindi nagdadasal kay Kristo, ay nagdadasal sa Diablo. (03/14/13)”. Kung ang mga tao ay may alam na sila’y mapunta sa impiyerno, i-aalay nila ang kanilang buhay kay Kristo (Cf. Koran 3.55).

Sa pinakamalalim na pag-ibig para ni Kristo, siya, para ninyo, namumuno sa kanyang simbahan, kami, Katoliko na nanggaling sa Islam, suportado ng marami nating kapatid sa pananampalataya, lalo na sa Eastern Kristiyano, at sa aming mga kaibigan, hinihiling namin inyong kabanalan na kumpirmahin ninyo ang aming conversion ni Hesus-Kristo, tunay na Diyos at tunay na tao, tanging tagapagligtas, sa pamamagitan ng isang tapat na pananalita at tama tungkol sa Islam, at, sa inyo’y tiyakin sa aming mga panalangin sa puso ng immakulada, kailangan namin ang iyong pag-papalang apostolico.
Listahan ng mga pangalan sa mga lumagda at ang kanilang mga email (Tiyak lahat ng ex-muslim ay hindi mag-lagda sa sulat na ito dahil sa takot ng reprisals …).