Zie hieronder de tekst van een open brief aan paus Franciscus die u kunt ondertekenen als u wilt. We presenteren hem niet voordat die een beduidend aantal ondertekenaars heeft bereikt. Dank daarom voor het helpen verspreiden. Wij herinneren er voor alle zekerheid aan dat : «Naargelang van de kennis, de deskundigheid en het aanzien dat zij genieten, hebben zij de gelovigen het recht, zelfs ook soms de plicht, hun mening over wat het welzijn van de Kerk aangaat aan de gewijde Herders kenbaar te maken en deze, met behoud van de zuiverheid van geloof en zeden en van de eerbied jegens de Herders, en rekening houdend met het algemeen nut en de waardigheid van de personen, aan de overige christengelovigen bekend te maken.» (Canon 212 §3)

 

Van ex-moslims die katholiek zijn geworden en hun vrienden aan Zijne Heiligheid paus Franciscus naar aanleiding van zijn opstelling tegenover de islam.

 

Zeer Heilige Vader,

Heel wat van ons hebben herhaaldelijk en sinds verscheidene jaren al getracht contact met u op te nemen, en we hebben nooit de minste bevestiging van ontvangst van onze brieven gehad of een verzoek tot ontmoeting. U houdt niet van plichtplegingen, evenmin als wij. Laat ons dan ook zeer open aan u zeggen dat we uw onderricht niet begrijpen aangaande de islam, zoals we dat bijvoorbeeld lezen in de paragrafen 252 en 253 van Evangelium gaudium, omdat die zich geen rekenschap geeft van het feit dat de islam, die NA Christus komt, een Antichrist is en dat alleen maar kan zijn (Cf. 1 Joh. 2,22) en dat een van zijn gevaarlijkste eigenschappen is dat die zich presenteert als de vervolmaking van de Openbaring (waarvan Jezus slechts een profeet zou zijn geweest). Als de islam in zichzelf een goede religie is, zoals u lijkt te leren, waarom zijn wij dan katholiek geworden? Trekt uw opstelling niet de gegrondheid in twijfel van de keuze die wij hebben gemaakt… met gevaar van leven? De islam schrijft voor afvalligen de dood voor (Koran 4.89 ; 8.7-11), weet u dat wel? Hoe is het mogelijk om het islamitische geweld te vergelijken met vermeend christelijk geweld?! “Is er overeenstemming mogelijk tussen Christus en Belial? Wat heeft heiligheid te maken met slechtheid? Wat heeft het licht uit te staan met de duisternis? Wat heeft de gelovige gemeen met de ongelovige?” (2 Cor. 6,14-17) In overeenstemming met Zijn onderricht (Lc 14,26) hebben we Hem, Christus, boven ons eigen leven gesteld. Zijn wij niet goed geplaatst om met u over de islam te spreken?

In werkelijkheid zijn wij, zolang de islam wil dat wij zijn vijanden zijn, dat ook en al onze betuigingen van vriendschap zullen daar niets aan veranderen. Zoals een Antichrist betaamt, bestaat de islam alleen als een vijand van allen: “Tussen ons en u is er vijandschap en haat voor altijd totdat gij gelooft in Allah alleen!” (Koran 60,4). Voor de Koran zijn christenen “slechts onreinheid” (Koran 9.28), “de ergsten van de Schepping” (Koran 98.6), allen veroordeeld tot de hel (Koran 4.48), ook moet Allah hen uitroeien (Koran 9.30). Men moet zich niet laten bedriegen door de Koranverzen die zogenaamd verdraagzaam zijn, want die zijn allemaal geannuleerd door het ‘Vers van het Zwaard’ (Koran 9.5). Terwijl het Evangelie het goede nieuws brengt van de voor het heil van allen gestorven en opgestane Jezus, de vervulling van het Verbond dat met het Joodse volk is begonnen, heeft Allah niets anders te bieden dan oorlog en het vermoorden van ‘ongelovigen’ in ruil voor het paradijs: “Zij strijden op de Weg van Allah zodat zij doden of gedood worden” (Koran 9.111). Wij gooien islam en moslims niet op één hoop, maar als voor u de ‘dialoog’ de weg van de vrede is, voor de islam is die slechts een andere manier van oorlogsvoering. Ook is, zoals het dat was tegenover nazisme en communisme, naïviteit tegenover de islam suïcidaal en zeer gevaarlijk. Hoe kunt u spreken over vrede en instaan voor de islam zoals u lijkt te doen: ‘Uit ons hart de ziekte verdrijven die onze levens vergiftigt (… ) Dat zij die christen zijn, dat mogen doen met de Bijbel en zij die moslim zijn, met de Koran. (Rome, 20 januari 2014)? Dat de paus de Koran lijkt voor te houden als weg naar het heil, is dat niet verontrustend? Zouden wij soms moeten terugkeren naar de islam?

Wij smeken u in de islam geen bondgenoot te zoeken in de strijd die u voert tegen de machten die de wereld proberen te overheersen en te onderwerpen, want zij staan in werkelijkheid allemaal in eenzelfde totalitaire logica die gebaseerd is op de verwerping van het koninkrijk van Christus (Lc 4.7). Wij weten dat het Beest van de Openbaring dat de Vrouw en haar Kind probeert te verslinden, meerdere koppen heeft… Allah verdedigt dergelijke bondgenootschappen overigens! (Koran 5.51) En vooral, de profeten hebben altijd Israël de bereidwilligheid voor de voeten geworpen om zich te verbinden met vreemde machten, ten koste van het absolute vertrouwen dat het in God moest hebben. Zeker, de verleiding is groot te denken dat het afsteken van een islamvriendelijk betoog christenen in islamitisch geworden landen een overmaat aan lijden zal besparen, maar afgezien van het feit dat Jezus ons geen andere weg dan die van het Kruis gewezen heeft, zodat we daarin onze vreugde moeten vinden en het niet moeten ontvluchten samen met alle verdoemden, twijfelen wij er niet aan dat alleen het verkondigen van de waarheid mét het heil ook de vrijheid zal brengen. (Joh. 8,32) Onze plicht is het te getuigen van de waarheid “te pas en te onpas” (2 Tim 4,2), en onze glorie is te kunnen zeggen met Sint Paulus: “Ik had mij voorgenomen u geen enkele wetenschap te brengen dan die van Jezus Christus en zijn kruis.” (1 Kor. 2,2).

Wat betreft het betoog van Uwe Heiligheid over de islam, terwijl zelfs onder anderen president Erdogan zijn landgenoten vraagt zich niet te integreren in hun gastland, terwijl Saoedi Arabië en alle oliemonarchieën geen enkele vluchteling opnemen, voortvloeisels van onder andere het project van verovering en islamisering van Europa dat sinds decennia officieel is afgekondigd door de OCI en andere islamitische organisaties, Zeer Heilige Vader, preekt u de verwelkoming van migranten zonder rekening te houden met het feit dat het moslims zijn, terwijl het apostolische gebod verbiedt : “Als iemand bij u komt en deze de leer (van Christus) niet brengt, ontvangt hem niet in uw huis en heet hem niet welkom. Want wie hem welkom heet, deelt in zijn boze werken.” (2 Joh, 1,10-11); “Maar als iemand u een ander evangelie verkondigt dan wij u verkondigd hebben: hij zij vervloekt!” (Gal. 1,8-9).

Net zomin als “Ik had honger en gij hebt Mij niet te eten gegeven” (Mt. 25,35) kan betekenen dat Jezus liever een parasiet was geweest, net zo min kan “Ik was een vreemdeling en u hebt mij niet binnengelaten” betekenen “Ik was een binnendringer en u hebt mij binnengelaten”, maar “Ik had behoefte aan uw gastvrijheid voor enige tijd, en u heeft Mij die gegeven”. Het woord ξένος (xenos) in het Nieuwe Testament betekent niet alleen vreemdeling, maar ook gast. (Rom 16.23 ; 1 Cor 16.5-6 ; Col 4.10 ; 3 Joh 1.5) En als YHWH in het Oude Testament opdraagt om vreemdelingen goed te behandelen omdat de Joden zelf vreemdelingen in Egypte zijn geweest, is dat op voorwaarde dat de vreemdeling zich zo goed assimileert in het uitverkoren volk dat hij er de religie van aanneemt en er de godsdienst van praktiseert…. Nimmer is er sprake van het ontvangen van een vreemdeling die zijn religie en gebruiken behoudt! Ook begrijpen wij niet dat u ervoor pleit dat moslims hun godsdienst in Europa praktiseren. De betekenis van de Schrift moet niet gegeven worden door de uitdragers van het globalisme, maar in getrouwheid aan de Traditie. De Goede Herder verjaagt de wolf, hij laat die niet de schaapsstal binnenkomen.

Het betoog voor de islam van Uwe Heiligheid doet ons betreuren dat moslims niet worden uitgenodigd de islam te verlaten, dat een aantal ex-moslims zoals Magdi Allam, de Kerk verlaten, walgend van haar lafheid, gekwetst door dubieuze gebaren, verward door het gebrek aan evangelisatie, geschoffeerd door de lof die de islam krijgt toegezwaaid… Zo worden onwetende zielen in verwarring gebracht en bereiden christenen zich niet voor op de confrontatie met de islam, waartoe de H. Johannes Paulus II hen oproept (Ecclesia in Europa, no. 57).

Wij hebben de indruk dat uw confrater mgr. Nona Amel, de verbannen katholieke Chaldeeuwse aartsbisschop van Mosoel roepende is in de woestijn: “Ons huidig lijden is het voorspel van wat u, Europeanen en westerse christenen, zult ondergaan in een nabije toekomst. Ik heb mijn bisdom verloren. De zetel van mijn aartsbisdom en van mijn apostolaat zijn ingenomen door radicale islamisten die willen dat wij ons bekeren of sterven. (…) U ontvangt in uw land een almaar groeiend aantal moslims. U bent ook in gevaar. U moet sterke en moedige beslissingen nemen… U denkt dat alle mensen gelijk zijn, maar de islam zegt niet dat alle mensen gelijk zijn (…) Als u dit niet heel snel begrijpt, gaat u slachtoffer worden van de vijand die u in uw land heeft ontvangen.” (9 augustus 2014) Het is een kwestie van leven of dood en elke inschikkelijkheid tegenover de islam is verraad. Wij willen niet dat het Westen doorgaat met islamiseren, noch dat uw handelen daaraan bijdraagt. Waar kunnen wij opnieuw onze toevlucht zoeken ?

Mogen wij Uwe Heiligheid vragen om snel een synode bijeen te roepen over de gevaren van de islam? Wat blijft er nog over van de Kerk waar de islam zich heeft gevestigd? Als zij al burgerrecht houdt, is het in dhimmitude, op voorwaarde dat zij niet evangeliseert, dat zij dus zichzelf moet loochenen… Uit zorg voor rechtvaardigheid en waarheid moet de Kerk in het volle licht stellen waarom de argumenten die de islam naar voren brengt om het christelijke geloof blasfemisch te loochenen vals zijn. Als de Kerk de moed heeft dat te doen, twijfelen we er niet aan dat moslims zich bij miljoenen zullen bekeren, samen met andere mannen en vrouwen die de ware God zoeken. Zoals u in herinnering heeft geroepen: “Wie niet voor Christus bidt, bidt voor de duivel.” (14.03.2013). Als de mensen wisten dat ze naar de hel gaan, zouden ze hun leven aan Christus geven (Cf. Koran 3.55).

Met de diepste liefde voor Christus die, door u, Zijn Kerk bestuurt, vragen wij, katholieken die gekomen zijn uit de islam, ondersteund door tal van onze broeders in het geloof, in het bijzonder de oosterse christenen, en door onze vrienden, aan Uwe Heiligheid om onze bekering tot Jezus Christus, waarachtig God en waarachtig mens, de enige Verlosser, te bevestigen met een frank en vrij betoog over de islam, en wij vragen, terwijl wij U verzekeren van onze gebeden in het hart van de Onbevlekte, om uw apostolische zegen.

Namenlijst van ondertekenaars en hun e-mailadres (zeker zullen alle ex-moslims deze brief niet ondertekenen uit angst voor mogelijke wraaknemingen…).